رژیم غذایی گیاهی

 

رژیم غذایی گیاهی

رژیم غذایی گیاهی مانند رژیم های دیگر با هم فرق دارند، بعضی مانند گیاهخواران بخاطر حفظ محیط زیست و حمایت از حیوانات رژیم می گیرند، بعضی بخاطر رسیدن به وزن ایده آل و کاهش وزن رژیم می گیرند. بنابراین این رژیم در افراد با هم متفاوت است.

در رژیم گیاهخواری استفاده از گوشت و محصولات حیوانی ممنوع است که انواع مختلفی دارد و متناسب با هر کدام قوانین استفاده از فرآورده های گوشتی نیز متفاوت است.