vegfoodshop

خرمامضافتی 400 گزمی سیمره

Multiple dates

خرمای مضافتی

 

این خرما از مهم ترین انواع خرمای ایران است که در کرمان کشت می شود و از نظر اقتصادی و صادراتی نیز در جایگاه ویژه ای قرار دارد.

54,000
51,300 تومان
+